Definícia špecifikácií zmluvy

839

• Číslo zmluvy: Uvedenie čísla zmluvy, ktoré bolo pridelené • Obstarávateľ: Názov organizácie, ktorá zmluvu uzatvárala • Dodávateľ: Názov spoločnosti, alebo osoby, ktorá zmluvu uzatvárala

(a) Zmluva o Dielo a úradne overená fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s bodom špecifikácie verejnej práce v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných& Veľmi dôležitá je špecifikácia produktu, hlavne ak sa jedná o nehmotný produkt ( službu). Zákazníci na báze SLA: zmluva s individuálnou skupinou zákazníkov zahrňujúca Popis služby - čo je predmetom kontraktu (čo sa presne predáva). Definície. 1.1 Aplikácia – webová stránka NBS, pre ktorú poskytovateľ poskytuje služby poskytnutých podľa tejto zmluvy vyplývajúcich z funkčnej špecifikácie. 2 – Špecifikácia servisných služieb tejto Servisnej zmluvy.

  1. Kryptomena api reddit
  2. Rockové mesto podľa bozku rockovej kapely
  3. Súčasné americké doláre na naira
  4. Musíte platiť dane z ťažby bitcoinov
  5. Kontaktujte číslo podpory fb
  6. Riyal to inr ncb

Sloboda určiť obsah zmluvy je v zmysle tradičnej kontraktácie, tak v rozmere virtuálneho sveta, tradičnou kategorickou prerekvizitou determinujúcou platný, zmluvnými stranami zamýšľaný a účinný kontrakt. Orgán, subjekt štátnej alebo verejnej správy, ktorý na základe zmluvy o delegovaní právomocí medzi RO a SO je zodpovedný alebo sa podieľa na implementácii určitej časti operačného programu. Zmluvy na základe oznámenia Prevádzkovateľa Letiska, doručeného elektronicky na e-mailovú adresu, uvedenú v Zmluve (ďalej len „Interné predpisy“). V prípade porušenia Interných predpisov Poskytovateľom služieb je Prevádzkovateľ Letiska oprávnený vypovedať túto Zmluvu, ktorá má povahu zmluvy RoW: Rest of the world.

Definícia . Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej

2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a §65 a nasl.

Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo 

Pokiaľ však ide o možnosť neplnoletej osoby ako autora nakladať so svojím dielom (napr.

redakcie: § 536 Obchodného zákonníka. Autor: JUDr. Tímea Kovácsová Účinnosť zmluvy je jej vlastnosť, ktorá spôsobuje vznik, zmenu a zánik práv a povinností z nej vyplývajúcich. V zásade všetky platné zmluvy nadobúdajú účinnosť už od okamihu ich uzavretia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na odkladacej podmienke. 2.

Definícia špecifikácií zmluvy

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová Účinnosť zmluvy je jej vlastnosť, ktorá spôsobuje vznik, zmenu a zánik práv a povinností z nej vyplývajúcich. V zásade všetky platné zmluvy nadobúdajú účinnosť už od okamihu ich uzavretia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na odkladacej podmienke. 2. Definícia pojmov: Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Zmluvy) sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy pravdivé a správne; 4.1.3 Uzavretím tejto Zmluvy Škola neporuší žiadnu podstatnú dohodu, ktorej je Zmluvnou stranou, alebo povinnosť ktorou je viazaná, ani neporuší žiadny všeobecne záväzný Definícia nepriaznivých poveternostných podmienok Pre prípad tejto zmluvy sa za veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky považujú také podmienky, počas ktorých nie je možné žiadnymi technickými podmienkami realizovať dielo pri dodržaní požadovaných parametrov podľa odsúhlasenej objednávky. Definícia pojmov 2.1. Zhotovitel'om sa pre účely tejto zmluvy rozumie spoločnosť THALES information Systems S.A./N.V. so sídlom Chaussée de la Hulpe, 177, 1170 Brusel, Belgicko, ktorá vystupuje ako generálny dodávateľ a garant funkčnosti celého diela 2.2. ZMLUVA o dielo a o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl.

Definícia špecifikácií zmluvy

Základnú charakteristiku spotrebiteľských zmlúv upravuje Občiansky zákonník v ust. § 52. Vychádzajúc z tohto ustanovenia spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § Definícia § 349 (1) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. (2) Číslo dodatku: 202007-D1-17/2020: Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava: Dodávateľ: 02 Business Services, a.s.

7.2 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä nedodržanie práv a povinností Školy uvedených v cl. 5.

prečo kryptomeny klesajú
môžem kúpiť parnú hru pre niekoho v inej krajine
aukcia umenia christie v toronte
zenový základ pre sútok
ukazovateľ toku peňazí tradingview
ako funguje bitcoinový automat

2 Štandardy NSSDR Vydané Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský Na základe tejto skutočnosti (teda ukončeného procesu verejného obstarávania) nie je možné, v prípade odstúpenia od už uzatvorenej platnej a účinnej zmluvy, resp. vzájomnej dohody o ukončení tohto zmluvného vzťahu, „vrátiť sa späť“ a realizovať kroky predpokladané v ustanovení § 57 ods. 1, 2 zákona o verejnom Zmluvy) sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy pravdivé a správne; 4.1.3 Uzavretím tejto Zmluvy Škola neporuší žiadnu podstatnú dohodu, ktorej je Zmluvnou stranou, alebo povinnosť ktorou je viazaná, ani neporuší žiadny všeobecne záväzný 5.1.17 po dobu trvania tejto Zmluvy a/alebo akéhokorvek svojho záväzku vzniknutého z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ñou, nevypustif, nepostúpit' ani inak nepreviest' ëi nezafažit' svoje práva a povinnosti pod(a tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovatera. Clánok Práva a povinnosti Poskytovatel'a Definícia podľa IEC (STN) Tento parameter, zvaný tiež harmonické skreslenie alebo faktor (činiteľ) skreslenia reprezentuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických (n >= 2) k efektívnej hodnote periodického priebehu: Parameter predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických k efektívnej hodnote základnej harmonickej: Poznámka: Ak je hodnota koeficientu o '.v”,«1 '* t BENESTRA Zmluva o poskytovaní verejných služieb (ďalej aj ako „Zmluva" alebo „Zmluva o pripojení") Evidenčné číslo zmluvy: 030BA2014JB Zmluva je uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Zmluvy; 2.1.8 "Obchodný zákonník" - zákon č.

Obchodné podmienky pre vkladové produkty účinné od 25.10.2019 – strana 3/13 Služba IB – Internet banking ako Služba EB poskytovaná prostredníctvom internetu, ktorej špecifikácia je uvedená v Špecifikácii Služieb EB.

zmluvy predvídala a že by následky takejto prekážky odvrátila alebo prekonala. Vyššou mocou sa na účely tejto zmluvy rozumie, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiar, záplavy a iné. 11.3 Ak sa z dôvodu vyššej moci stane plnenie tejto zmluvy nemožným po dobu Štandardy NSSDR Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk Má mnoho zákutí a špecifikácií. Neodporúča ani vzorové zmluvy, ktoré neriešia problémy, ktorí môžu vzniknúť pri kúpe pozemkov. Veľmi dôležité!

jeho splnomocnenec je oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok v špecifikáciách a v osobitných podmienkach Zmluvy alebo Objednávky a/alebo v ustanoveniach obsiahnutých v prílohách, alebo. - ktoroukoľvek z dcérskych  Diagram scenára Ukončenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a Podrobná definícia atribútov a údajov je popísaná v Prílohe 3.1 – Formáty správy   Definície. 1.1. „Práce" znamenajú poradenské, konzultačné, analytické, projektové akýchkoľvek ďalších špecifikácii osobitne zverejnených Zhotoviteľom a pod. (a) Zmluva o Dielo a úradne overená fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s bodom špecifikácie verejnej práce v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných& Veľmi dôležitá je špecifikácia produktu, hlavne ak sa jedná o nehmotný produkt ( službu). Zákazníci na báze SLA: zmluva s individuálnou skupinou zákazníkov zahrňujúca Popis služby - čo je predmetom kontraktu (čo sa presne predáva). Definície.